Konstnärer i samverkan

Danderyds Konstrum

Stadgar

Stadgar 2022

Uppdaterade STADGAR – föreningen
Danderyds Konstrum (arbetsnamn)

Mars 2022
uppdaterad version efter årsmöte 2022

§ 1 SYFTE
Föreningen Danderyds Konstrum (DK) med säte i Danderyds kommun är en ideell förening för alla typer av konstarter. DK ska vara en ”lustfylld” opolitisk mötesplats som ska verka för medlemmarnas gemensamma konstnärliga intressen.

DK har ambitionen att främja medlemmarnas ”skaparlust” och utbyte mellan olika konstarter inom och utanför Danderyds kommun.

DK har också syftet att tillhandahålla en lokal i Danderyds kommun med möjlighet till utövande av konstnärlig verksamhet, utställningar, föredrag och kurser för föreningens medlemmar.

Genom att informera om aktiviteter och inspirera medlemmarna att delta i och arrangera utställningar och konstarrangemang ges medlemmarna möjligheter att visa upp sig för en bredare publik.

Utöver utställningsverksamhet skall DK vara en plattform för konstprojekt, föredrag, kursverksamhet och samverka med konsthallar och konstnärer i och utanför Sverige.

DK har också syftet att bevaka men också stödja Danderyds kommun avseende beslut och frågor inom kulturområdet.

§ 2 MEDLEMSKAP

 1. DK är öppet för verksamma konstnärer, fritidskonstnärer eller annan intresserad av föreningens syften och verksamhet utan geografisk begränsning.
 2. Medlem ska ha betalt fastställd medlemsavgift för att vara fullvärdig medlem.
 3. Ansökan om medlemskap behandlas fortlöpande av styrelsen.
 4. Medlemsavgift fastställs på årsmöte eller på en extra stämma.
 5. Medlemmar som avsiktligt skadar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan uteslutas omedelbart av en enhällig styrelse. Beslutet ska redovisas för kommande årsmöte, som slutligt godkänner eller upphäver uteslutningen.
 6. Medlem som utträder eller uteslutits får inte tillbaka medlemsavgiften.

§ 3 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande, kassör samt tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 4 EKONOMI

 1. Budget för verksamhetsåret fastställs på årsmötet.
 2. Styrelsen ansvarar för förvaltning av föreningens medel.
 3. Kassören ansvarar inför styrelsen för att föreningens räkenskaper blir korrekt förda, samt ombesörjer utbetalningar efter attest i den ordning styrelsen beslutar.
 4. Föreningens kontanta medel ska finnas insatta på bankkontot.
 5. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses på ordinarie årsmöte för kommande kalenderår en revisor. Revisorns granskning ska vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen tre veckor före årsmötet.

§ 5 FIRMATECKNARE
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 6 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår omfattar 1 augusti – 31 juli.

§ 7 STYRELSEMÖTEN

 1. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller sekreterare minst tre gånger per år.
 2. Mötet är beslutsmässigt då alla styrelsemedlemmar kallats och minst två tredjedelar av styrelsens ordinarie medlemmar är närvarande. Beslut kan också fattas efter omröstning via mejl och telefon med enkel majoritet.
 3. Beslut fattas efter omröstning med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

§ 8 ÅRSMÖTE

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 2. Årsmötet ska hållas senast tre månader efter verksamhetsårets slut.
 3. Kallelse till årsmötet ska ske minst 14 dagar i förväg.
 4. Enbart medlemmar är valbara till uppdrag i föreningen. Revisorer kan dock väljas utanför föreningen.
 5. Vid årsmöte har enbart närvarande medlemmar som betalt medlemsavgift för senaste verksamhetsåret rösträtt.
 6. Röstning genom ombud med fullmakt får ske.
 7. Dagordning vid årsmöte:
 8. Årsmötets öppnande.
 9. Godkännande av utlysande av mötet.
 10. Godkännande och fastställande av dagordning.
 11. Fastställande av röstlängd.
  5.Val av ordförande för mötet.
 12. Val av sekreterare för mötet.
 13. Val av två justeringsmän och två rösträknare.
 14. Anmälan av övriga frågor.
 15. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna året.
 16. Revisorns berättelse.
 17. Fastställande av årsredovisning.
 18. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 19. Val av styrelse och styrelseordförande.
 20. Val av en revisor.
 21. Val av valberedning, minst två.
 22. Fastställa övergripande verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
 23. Fastställa medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
 24. Övriga frågor.
 25. Årsmötet avslutas.

§ 9 ARBETSORDNING
Styrelsen kan uppdra åt en idé/projektgrupp att leda den fortlöpande verksamheten. Gruppen ska då bestå av en samordnare samt det antal medlemmar som krävs för verksamhetens genomförande.
Styrelsen och idé/projektgrupp kan i sin tur utse permanenta arbets- och intressegrupper eller tillfälliga projektgrupper inför olika aktiviteter. I varje grupp ska finnas en utpekad ansvarig som rapporterar till programgruppen alternativt styrelsen. Samordnaren utser protokollförare för varje möte.
Information om kommande aktiviteter sprids till medlemmarna via en medlemstidning, mejl eller kalendarium som fortlöpande uppdateras.
Kassören och medlemsansvarig i styrelsen ansvarar för medlemsregister och uppdatering av sändlistor.

§ 10 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av denna paragraf kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst två tredjedelar majoritet på båda årsmötena.
Ändring av övriga stadgar ska beslutas med minst två tredjedelar majoritet på två av varandra följande möten, varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan mötena ska förflyta minst 6 veckor.
Förslag om ändringar i stadgan väcks av styrelsen eller av minst tio föreningsmedlemmar och skall omnämnas i kallelsen till mötet.
Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen Danderyds Konsthall krävs beslut på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Då ska beslutas hur eventuella tillgångar och åtaganden ska fördelas.
Förslag om upplösning av föreningen väcks av styrelsen eller av minst tio föreningsmedlemmar och ska omnämnas i kallelsen till mötet.
Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet